Whistleblower

Visselblåsning inom 1KOMMA5°

1KOMMA5°arbetar för omställning av villamarknaden till energismarta hushåll för att begränsa den global uppvärmningen till 1,5 grader och därigenom lämna en plats som är värd att leva på för både våra barn och kommande generationer. Genom att agera ansvarsfullt och lyssna på våra anställda, kunder och andra partners säkerställer vi att vi kan ta rätt beslut och tillsammans skapa en bättre framtid.

Det är därför viktigt för oss att det finns tydlig information om hur man rapporterar missförhållanden anonymt och säkert. Genom att göra det enkelt att rapportera, värnar vi tillsammans om medarbetarnas, kundernas, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss. Nedan följer information om vår visselblåsarpolicy.

Vad är visselblåsning?

När någon larmar eller informerar om missförhållanden i en verksamhet kallas det för visselblåsning. Ofta handlar det om saker som är oetiska, olagliga eller olämpliga. En visselblåsare är den som på detta sätt slår larm om missförhållandet.

Vem kan visselblåsa?

Du kan visselblåsa och erhålla skydd från visselblåsarlagen om du är: Kund, anställd, volontär, praktikant, jobbkandidat, konsult, verksam aktieägare, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i vår förvaltnings-, ledings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden inom företaget kan även rapportera. Även tidigare anställda omfattas av skyddet vid visselblåsning. Varje individ ska ha ett skydd i rollen som visselblåsare. Vi undersöker och hanterar samtliga ärenden likvärdigt.

Vad är ett visselblåsningsärende?

Den svenska visselblåsarlagen (Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) ger dig ett skydd så länge som du rapporterar om missförhållanden som du stött på i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Skyddet gäller så länge som du har en skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann när du gjorde din rapportering.

Det som kan rapporteras som ett missförhållande är:

  1. Alla former av lagbrott mot EU-lagstiftning

  2. Missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

a. Missförhållande som strider mot EU-lagstiftning
Du kan rapportera information om missförhållanden framkomna i ett arbetsrelaterat sammanhang som strider mot EU-rättsliga rättsakter eller bestämmelser. Misstänker du att detta förekommer, läs då gärna visselblåsarlagen och visselblåsardirektivets tillämpningsområde.

b. Missförhållanden av allmänintresse
Du kan även rapportera information om missförhållande framkomna i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

  • Exempel på missförhållanden av allvarlig karaktär som bör rapporteras om: 
    Medvetet felaktig bokföring eller annan ekonomisk brottslighet. 

  • Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång. 

  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen. 

  • Allvarliga former av diskriminering eller trakasserier. 

  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa. 

  • Andra överträdelser av våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod.

Hur rapporterar jag ett missförhållande?

Vi använder oss av det digitala systemet Hailey – en säker och anonym visselblåsarkanal som utvecklats i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv och GDPR. Du följer helt enkelt länken och skriver in ditt ärende i angivna fält. Beskriv vad som hänt med så stor detaljrikedom som möjligt, för att vi ska kunna säkerställa att adekvata åtgärder tillämpas. Du som visselblåsare är alltid anonym. Ärenden hanteras av 1KOMMA5°s HR-avdelning.

Observera att denna visselblåsarkanal inte är avsedd för kundklagomål om till exempel produkt- eller servicekvalitet.

Kontakta i så fall vår kundservice.