Energilagring: Lagring av grön energi

I en värld där det finns ett ökande behov av att minska beroendet av fossila bränslen är energilagring en viktig lösning på några av problemen eller bristerna med förnybar energi. När vi kan utnyttja förnybara energikällor fullt ut är vi på god väg mot en till hållbar energiförsörjning. Energilagring gör det alltså möjligt för oss att utnyttja den förnybara energins fulla potential. Läs mer om energilagring här.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
1 min

Vikten av energilagring

Energilagring gör det möjligt att skapa en mer stabil och pålitlig elförsörjning – särskilt när det gäller att utjämna fluktuationer i produktionen av sol- och vindenergi. Energilagring är därför en viktig del av energihushållningen.

Dessutom förbättrar energilagring energieffektiviteten. Genom att lagra överskottsenergi är det lättare att undvika slöseri och därmed maximera användningen av tillgänglig energi.

Sverige har en ambitiös satsning på förnybar energi. År 2022 bestod runt 69 procent av Sveriges elproduktion av el från förnybara källor. Samtidigt spelar solenergi också en viktig roll i Sveriges energiomställning. Därför är energilagrings-tekniker avgörande för att vi fullt ut ska kunna utnyttja potentialen hos både solenergi och vindenergi, så att vi snabbare kan nå klimatmålen.

Om det blåser mycket under en period kan överskottsenergin från vindkraftverk lagras under perioder då efterfrågan är högre än själva produktionen. Och lagrad solenergi kan användas på dagar med begränsat solsken och på natten.

Framtiden för energilagring

Energilagringstekniker utvecklas och förbättras ständigt. Framtiden för energilagring ser därför lovande ut med flera tekniska framsteg. Vidare ser man också att framtida energilagringssystem kommer att bli mer skalbara och flexibla, vilket öppnar upp för ett brett utbud av applikationer och möjligheter för energilagring.

Olika metoder för energilagring

I praktiken kan energilagring ha flera olika användningsområden. Energilagring fungerar genom att överskottsenergi från olika källor, som vindkraft och solenergi, lagras för senare användning, till exempel genom att energin lagras i annan form. Detta kan göras med hjälp av en rad olika tekniker, inklusive batterier, lagring under tryck och lagring av värmeenergi. När energin behövs kan den lagrade energin frigöras och användas för att täcka behovet.

Man ser mest solenergi, vindkraft, vattenkraft, biomassa och geotermisk energi omvandlas till andra energiformer. Det finns ett antal olika metoder för att lagra energi - var och en har sina fördelar och nackdelar.

energilagring

Batterier

Batterier är en av de vanligaste formerna av energilagring och har visat sig vara en extremt effektiv lösning inom energilagring. Batterier består av flera celler som var och en innehåller elektrokemiska reaktioner som gör det möjligt att ladda och ladda ur energi.

Batterierna används flitigt i elektroniska enheter, elfordon – och även i hem med solpaneler för att lagra överskottsenergi för senare användning.

När vi lagrar den rena energin i batterierna är det möjligt att lagra hållbar energi utan el eller urladdning. Dessutom är batterilagring en skalbar och flexibel lagringsmetod.

En annan lösning har också varit att lagra energin som rörelseenergi i mekaniska svänghjulsbatterier.

Väte och syntesgas

Energi kan också lagras genom att omvandla el till väte genom elektrolys, som senare kan användas som bränslekälla. Vätgasproduktionen är mycket lovande, eftersom både solceller och vindkraftverk kan producera den el som lagras genom elektrolys. I moderna elektrolysanläggningar kan upp till 80 % av den elektriska energin omvandlas till kemisk energi.

Värmeenergilagring

Värmeenergilagring är ett billigt och effektivt sätt att lagra energi. Jämfört med andra metoder för energilagring kommer dock värmeenergilagring att ha en lägre effektivitet, där förlusten kan överstiga 50 %.

Energilagring i heta stenar

Energilagring i sten fungerar genom att värme lagras i ärtstorlek av krossad sten, i isolerade ståltankar. Värmen kan lagras i stenarna i många dagar – och när det någon gång behövs mer ström återförs värmeenergin från stenarna och omvandlas till el.

Tryckluft

Tryckluft är också en form av energilagringsmetod, även kallad Compressed Air Energy Storage (CAES). Processen sker på så sätt att luften komprimeras och lagras under högt tryck i en trycktank. När den lagrade energin behöver frigöras öppnas tanken – och den komprimerade luften expanderar och kommer att driva en turbin eller motor, som kan generera energi.

Energilagring med koncentrerade solcellssystem

Koncentrerade solsystem använder det koncentrerade solljuset via speglar för att värma många ton salt så att det smälter. Det smälta saltet kan sedan användas för att driva en elektrisk generator.

Power-to-X

Power-to-X hänvisar till en grupp tekniker som använder el från förnybara energikällor för att producera bränslen, kemikalier och andra material. Teknikerna spelar en avgörande roll för framtida energilagring, eftersom överskottselen lättare kan omvandlas till andra energiformer som lättare kan lagras och användas senare.

Biomassa förväntas också spela en allt större roll i svensk energiförsörjning, bland annat genom Power-to-X-tekniken – som till exempel omvandlas till biobränslen som kan användas för flygplan och tunga transporter.

Energilagring i privata hem med batteribank

Med en batteribank kopplad till privata solsystem får privata solcellsägare möjlighet att lagra överskottsenergi från solen så att den kan användas under tider på dygnet då det är ökad energiförbrukning. Så när solen inte skiner kan du fortfarande använda den lagrade solenergin med en batteribank.

Solsystem med batterilagring fungerar genom att solcellerna omvandlar solljus till elektrisk energi, som antingen kan användas direkt eller lagras i batterier.

På 1KOMMA5° är vi exklusiva återförsäljare av de bästa solcellsbatterierna på marknaden. Den revolutionerande batteribanken Enphase IQ innebär intelligent användning av din solelsproduktion. Enphase är ett av få villabatterier som kan prata med Heartbeat. Med denna kombination kan du uppnå ännu större besparingar i ditt hushåll. Dessutom ges 15 års produktgaranti med batteriet.